Autor: Santiago Soler Seguí

Valencia 1238. Documentando la conquista de una ciudad. Capítulo I.

E quan uench altre dia a hora de uespres enuiam a dir al Rey e a Raiç Abulhamalet, per tal que sabessen los christians que nostra era Ualencia, e que negun mal nols faessen, que metessen nostra senyera en la torre que ara es del Temple. E els dixeren quels…